Ramathibodi-Hospital-news-site

โรงพยาบาลรามาธิบดี ประวัติความเป็นมาอย่างไร

 โรงพยาบาลเป็นหน่วยงานที่สำคัญอย่างมากต่อสังคมไทย สุขภาพของคนในสังคมมีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก หากคนในชาติสุขภาพดีแข็งแรง ก็จะทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามหน้าที่ของตัวเอง หนึ่งในหน่วยงานที่สำคัญเรื่องส่งเสริมสุขภาพก็คือ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลแห่งนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร

โรงพยาบาลรามาธิบดี สังกัดหน่วยงานอะไร

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า โรงพยาบาลรามาธิบดี นั้นแตกต่างจากโรงพยาบาลอื่นของรัฐ เนื่องจากโรงพยาบาลนี้ถ้านับตามสายการบริหารแล้ว เป็นหน่วยงานหนึ่งของภาควิชาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่ได้เป็นโรงพยาบาลที่เป็นเอกเทศนิติบุคคลเหมือนกับโรงพยาบาลอื่น พูดให้เข้าใจง่ายๆว่าเป็นโรงพยาบาลที่จะสนับสนุนด้านการสอนแพทย์ พยาบาล และการรักษาแก่ผู้ที่มาเรียนคณะแพทย์ (เป็นเหมือนแล็ปทำงานของนักศึกษาแพทย์และกลุ่มบริการทางสุขภาพดังกล่าว) แต่ปัจจุบันนอกจากหน้าที่สำคัญดังกล่าวแล้ว หน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยทุกคนที่เข้ามาใช้บริการก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทางโรงพยาบาลมีนโยบายเน้นด้วยเหมือนกัน

จุดเริ่มต้นของ โรงพยาบาลรามาธิบดี

จุดเริ่มต้นของทั้งหมดต้องย้อนไปถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2508 วันดังกล่าวได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยหน่วยงานนี้จัดตั้งขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ หน้าที่ตอนแรกเป็นการจัดการศึกษาแพทย์ พยาบาลผดุงครรภ์ และงานอนามัย โดยพื้นที่ก่อตั้งนั้นเกิดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ขายที่ดินแก่กระทรวงการคลังจำนวน 120 ไร่ 3 งาน 90 ตารางวา แล้วนำมาจัดสร้างเป็นโรงพยาบาลรามาธิบดี และหน่วยงานอื่นที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน

ก่อตั้งอาคารหลังใหม่ ตามกาลเวลา

หลังจากภาควิชาดังกล่าว ได้เปิดทำการเรียนการสอนมานานกว่า 40 ปี อาคารดังกล่าวก็เริ่มที่จะทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ฝ่ายบริหารจึงมีความคิดเห็นว่าควรที่จะมีการบูรณะใหม่เพื่อเตรียมรองรับอนาคตด้วย ทางคณะจึงได้นำเรียนเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักราชเลขา เพื่อทูลเกล้าขอพระราชทางพระบรมราชานุญาตก่อสร้างอาคารหลังใหม่ 9 ชั้น ในปี พ.ศ.2547 สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2553 กลายเป็นอาคารที่มีความพร้อมทางด้านการเรียนแพทย์อย่างครบถ้วนทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และทรัพยากรทางด้านการแพทย์มากมาย

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร

เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก และองค์กรที่มีการขยายตัวมากขึ้น ทำให้มีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานใหม่อีกครั้งในปี พ.ศ.2553 โดยแยกเรื่องการเรียนการสอน การจัดการศึกษา และงานวิจัยออกมาต่างหาก อีกส่วนหนึ่งก็คือการบริการทางด้านรักษาพยาบาลออกไปโดยหน่วยงานหลังจะแยกไปสังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดีแทน แต่ทั้งสองส่วนก็ยังทำงานร่วมกันอย่างเดิมเพื่อสนับสนุนด้านการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทำให้โรงพยาบาลรามาธิบดีพัฒนาตัวเองทางด้านสุขภาพ การรักษาจนกลายเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลของรัฐชั้นแนวหน้าของไทย

About the author: admin