“HA” หรือ Healthcare Accreditation คือ ?

HA เป็นคำย่อของ Hospital accreditation คือ การรับรองคุณภาพให้แก่สถานพยาบาล โดยจะมีความแตกต่างจาก ISO อย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก HA กว่าจะได้มา โรงพยาบาลนั้นจะต้องผ่านขั้นตอนประเมิน โดยคณะกรรมการพัฒนาสถานพยาบาลเสียก่อน ถ้าสถานพยาบาลใดต้องการได้รับการันตี HA ก็จะต้องผ่านการประเมินมากมายหลายขั้นตอน เช่น ขั้นตอนให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม, ขั้นตอนลดความเสี่ยงรักษาพยาบาล, ทางสถานพยาบาลจะต้องมีการเตรียมตัวเพื่อประเมินและพัฒนาตนเอง อีกทั้งยังพร้อมต้อนรับให้มีการเยี่ยมเพื่อสำรวจจากองค์กรภายนอก เหตุใดต้องมี “HA” หรือ Healthcare Accreditation เพื่อทำทางการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลให้ไปในทิศทางอันเหมาะสม ใช้เป็นจุดสำคัญ ในการทำความเข้าใจกับปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาโรงพยาบาลต่อไปในอนาคต เพื่อให้ทีมงานของโรงพยาบาลร่วมกับผู้ประเมินภายนอก สามารถเรียนรู้และประเมินร่วมกันภายใต้กรอบตรงกัน ใช้ในการพิจารณารับรองโรงพยาบาลทุกแห่งที่เข้าร่วมอย่างเท่าเทียม ใครคือผู้รับรองคุณภาพ องค์กรที่ให้รับรอง ต้องเป็นองค์กรเป็นกลางและมีความน่าเชื่อถือ โดยถือกำเนิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน ,องค์กร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่สังคมให้การยอมรับกลายมาเป็น สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เหตุใดต้องมีการรับรองรักษาคุณภาพโรงพยาบาล แน่นอนว่าโรงพยาบาลทุกแห่ง ย่อมคิดว่าตัวเองมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว แล้วเหตุใดจึงจำเป็นต้องมีการรับรองรักษาคุณภาพโรงพยาบาลขึ้นมาอีก แน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นความจริงอันปฏิเสธไม่ได้ ว่าที่ปฏิบัตินั้นมีมาตรฐานหรือคุณภาพเพียงใด ซึ่งในปัจจุบันนี้มีปัจจัยแวดล้อมหลายประการซึ่งกระตุ้นให้ โรงพยาบาลทั้งหลาย ต้องการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เช่น ข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน...