“HA” หรือ Healthcare Accreditation คือ ?

HA เป็นคำย่อของ Hospital accreditation คือ การรับรองคุณภาพให้แก่สถานพยาบาล โดยจะมีความแตกต่างจาก ISO อย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก HA กว่าจะได้มา โรงพยาบาลนั้นจะต้องผ่านขั้นตอนประเมิน โดยคณะกรรมการพัฒนาสถานพยาบาลเสียก่อน ถ้าสถานพยาบาลใดต้องการได้รับการันตี HA ก็จะต้องผ่านการประเมินมากมายหลายขั้นตอน เช่น ขั้นตอนให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วม, ขั้นตอนลดความเสี่ยงรักษาพยาบาล, ทางสถานพยาบาลจะต้องมีการเตรียมตัวเพื่อประเมินและพัฒนาตนเอง อีกทั้งยังพร้อมต้อนรับให้มีการเยี่ยมเพื่อสำรวจจากองค์กรภายนอก

เหตุใดต้องมี “HA” หรือ Healthcare Accreditation

  • เพื่อทำทางการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลให้ไปในทิศทางอันเหมาะสม
  • ใช้เป็นจุดสำคัญ ในการทำความเข้าใจกับปัญหา เพื่อให้เกิดการพัฒนาโรงพยาบาลต่อไปในอนาคต
  • เพื่อให้ทีมงานของโรงพยาบาลร่วมกับผู้ประเมินภายนอก สามารถเรียนรู้และประเมินร่วมกันภายใต้กรอบตรงกัน
  • ใช้ในการพิจารณารับรองโรงพยาบาลทุกแห่งที่เข้าร่วมอย่างเท่าเทียม

ใครคือผู้รับรองคุณภาพ

องค์กรที่ให้รับรอง ต้องเป็นองค์กรเป็นกลางและมีความน่าเชื่อถือ โดยถือกำเนิดจากความร่วมมือของหน่วยงาน ,องค์กร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่สังคมให้การยอมรับกลายมาเป็น สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

เหตุใดต้องมีการรับรองรักษาคุณภาพโรงพยาบาล

แน่นอนว่าโรงพยาบาลทุกแห่ง ย่อมคิดว่าตัวเองมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานอยู่แล้ว แล้วเหตุใดจึงจำเป็นต้องมีการรับรองรักษาคุณภาพโรงพยาบาลขึ้นมาอีก แน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นความจริงอันปฏิเสธไม่ได้ ว่าที่ปฏิบัตินั้นมีมาตรฐานหรือคุณภาพเพียงใด ซึ่งในปัจจุบันนี้มีปัจจัยแวดล้อมหลายประการซึ่งกระตุ้นให้ โรงพยาบาลทั้งหลาย ต้องการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล เช่น

  • ข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ณ ปัจจุบัน มุ่งเน้นการให้บริการอันได้มาตรฐาน
  • การที่โรงพยาบาลของรัฐบาล ได้รับการแปรเปลี่ยนสภาพเป็นองค์กรมหาชน จึงทำให้ต้องมีการ ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เพื่อความอยู่รอดขององค์กร รวมทั้งได้รับยอมรับจากสังคม
  • ผู้ป่วยในปัจจุบันนี้มีความรู้อีกทั้งยังมีระดับการศึกษาสูงขึ้น ทำให้พวกเขาเกิดความคาดหวังที่จะได้รับ บริการอันได้มาตรฐาน อีกทั้งยังมีคุณธรรมที่เพิ่มสูงขึ้น โดยคุณจะสามารถเห็นได้จากจำนวนฟ้องร้องดำเนินคดี ที่เกี่ยวกับการได้รับบริการอันไม่ได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น
  • การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผู้จ่ายค่าใช้จ่าย ในอดีตผู้ป่วยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตัวเองเป็นส่วนใหญ่ หากแต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนมา เป็นองค์กรที่ 3 แทน เช่น สำนักงานประกันสังคม , บริษัทประกันชีวิต , บริษัทประกันสุขภาพ เป็นต้น โดยผู้รับผิดชอบที่เป็นองค์กรที่ 3 เหล่านี้มีแนวโน้มเรียกร้องบริการอันได้มาตรฐานมากขึ้น

สืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชน เช่น มีบัตรทอง , บัตรประกันสังคม เป็นต้น ถ้ารัฐบาลของคุณเปิดโอกาสให้ประชาชนเลือกสถานพยาบาลเอง โรงพยาบาลที่ไม่ได้รับรองคุณภาพก็จะอยู่ไม่ได้ เพราะมีผู้ไปใช้บริการลดลง

About the author: admin